از زبان حضرت دوست

بشنويد
صوفـــي نـهاد دام و سر حــــقــــــه باز کرد
بـنيــــــاد مـکـــــر با فـلـک حـقـه باز کـــــرد
بازي چــــــــرخ بشـکـندش بيـضـه در کـلاه
زيرا کـه عرض شعـــــبده با اهـــــل راز کرد
ساقــي بيــا کـه شاهد رعـنــاي صوفيـــان
ديــــــگر بـه جـلوه آمد و آغـــاز نـــــــــاز کرد
اين مطرب ازکجاست که ساز عراق ساخت
و آهـــــنـگ بازگشـــت بـه راه حـجـــــاز کرد
اي دل بيـــــــا کـه ما بــــه پـناه خدا رويــــم
زان چـه آسـتيــــن کوته و دسـت دراز کـــرد
صنعت مکن که هرکه محبت نه‌راست باخت
عشقــش بـه روي دل در معــني فــــراز کرد
فردا کـه پـيـشـگاه حـقيــقـت شود پـديـــــد
شــرمـنده رهـــروي که عمـل بر مـــجاز کرد
اي کبـک خوش خرام کجا مي‌روي بايـسـت
غره مـشــــو کـه گربـه زاهد نـمـــــــاز کــرد
حافـــــظ مکـن مـلامـت رنــــــدان که در ازل
ما را خـدا ز زهـــــد و ريــا بي‌نيــــــــــاز کرد

  
نویسنده : reza ; ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٢
تگ ها :