در محـضر دوست

هيج وقت نشد که فال حافظ بگيرم و جواب نگيرم. نمي‌دونم ولي فکر مي‌کنم اين در مورد هر چيزی که بهش ايمان دارین مي‌تونه اتفاق بيفته. اينجا ميتونين همين غزل رو با صدای گرمارودی دانلود کنين و گوش بدين.

هــــر چه هست از قامت ناســاز بی‌اندام ماست
ور نه تــــشـريف تو بـر بـالای کس کوتــاه نـيـست


زاهـد ظــاهــــرپــرســت از حـال مـا آگــاه نـيـسـت...........در حــق ما هر چه گويد جای هيــچ اکـــراه نيست
در طريــقت هر چه پيش ســـالک آيد خــير اوست...........در صراط مســتقيـم ای دل کسی گــمراه نيـست
تا چـه بـازی رخ نـمـايـد بـيـــدقـی خواهـــيـم رانـد...........عـرصـهء شـطـرنـج رنــدان را مـجـال شـاه نـيـست
چـيـست ايـن سقـف بـلـنـد سادهء بـسـيار نقش...........زيـن مـعـــمـا هـيـچ دانـا در جـهـان آگــاه نـيـسـت
اين‌چه استغناست يارب وين‌ چه قادر‌حکمت‌است...........کاين همه زخـم نهـــان هست و مجــال آه نيست
صـاحـب ديـوان مــا گــويــی نـمــی‌دانــد حـسـاب...........کـانـدر ايـن طـغـرا نـشـان حـســبـة لـلـه نـيـسـت
هـر کـه خـواهد گـو بـيا و هـر چـه خواهد گــو بـگو...........کــبر و ناز و حــاجب و دربـان بدين درگـــاه نـيست
بــر در مــيـخـانـه رفـــتـن کـار يــک رنــگـــــان بــود...........خــودفروشان را به کــوی می‌فروشـان راه نيـست
هــــر چه هست از قامت ناســاز بی‌اندام ماست...........ور نه تــــشـريف تو بـر بـالای کس کوتــاه نـيـست
بـنـده پــيـر خـرابــــاتـم کـه لــطـفــش دايـم اسـت...........ور نه لــطف شيخ و زاهد گاه هست و گاه نيست
حافــظ ار بر صـدر ننـشيند ز عـالی مشـــربيسـت...........عاشــق دردی کش انـدر بند مــال و جــاه نيسـت

  
نویسنده : reza ; ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸۱
تگ ها :